آرشــیو مصوبات و اطلاعیه ها

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۳۰: ۱۸ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۳۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: نامه […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۴۰: ۱۲  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: پیرو […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۰۰: ۱۹ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱٫ […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوتنامه شماره ۳۲۵ مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ، اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اسفراین در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ رأس ساعت ۲۰  با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر شورا با تلاوت قرآن کریم تشکیل و درخصوص تعیین شهردار […]

ادامه مطلب...

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا