اعضاي اتاق اصناف شهرستان اسفراين با اعضاي شوراي شهر اسفراين ديدار کردند. در اين ديدار که با حضور کليه اعضاي شورا برگزار گرديد ، به بررسي و طرح مسائل مرتبط با بخش اصناف پرداخته شد. بازدید: ۸

ادامه مطلب...