اعضاي اتاق اصناف شهرستان اسفراين با اعضاي شوراي شهر اسفراين ديدار کردند. در اين ديدار که با حضور کليه اعضاي شورا برگزار گرديد ، به بررسي و طرح مسائل مرتبط با بخش اصناف پرداخته شد. بازدیدها: ۲۲

ادامه مطلب...

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا