پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۷ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: نامه […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۳۰: ۱۸ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: پیرو […]

ادامه مطلب...

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز دوشنبه مورخ ۱۳/۹/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۰۷صبح  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: نامه […]

ادامه مطلب...

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا