کميسيون ها

 

۱- آقای علیرضا حسین آبادی– کمیسیون ماده ۵ (پنج) استان و کمیسیون ماده ۷۷

۲- آقای سلیمان غفاری جوشقان – کمیسیون توافقات

۳- آقای حسین عاقبتی راد-کمیسیون معاملات و کمیسیون تجدید نظر

۴- آقای شمسعلی شعبانیان- کمیسیون حمل و نقل

۵- سرکار خانم طلعت رگبار- کمیسیون ماده ۷

۶- عیسی دانایی هژبر – کمیسیون ماده ۱۰۰

۷ – آقای ابراهیم بابایی– کمیته فنی (استان)

 

 در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر اسفراین :

  

الف) کمیسیون فنی و عمران : آقایان : ابراهیم بابایی ، علیرضا حسین آبادی ،حسین عاقبتی راد ، عیسی دانایی هژبر، سلیمان غفاری جوشقان .

ب) کمیسیون برنامه و بودجه :آقایان : حسین عاقبتی راد ،علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی  ، عیسی دانایی هژبر ، سلیمان غفاری جوشقان .

ج) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (ورزشی): آقایان :سلیمان غفاری جوشقان ، شمسعلی شعبانیان ، ابراهیم بابایی  ، عیسی دانایی هژبر، خانم طلعت رگبار.

د) کمیسیون خدمات و زیست شهری: آقایان : سلیمان غفاری جوشقان، شمسعلی شعبانیان ، علیرضا حسین آبادی ، حسین عاقبتی راد ، خانم طلعت رگبار.

ه )کمیسیون ترافیک و حمل و نقل: آقایان: شمسعلی شعبانیان ، حسین عاقبتی راد ، علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی ، خانم طلعت رگبار .

 

۱- آقای علیرضا حسین آبادی – رئیس

۲- آقای حسین عاقبتی راد نایب رئیس

۳- آقای ابراهیم بابایی خزانه دار- منشی دوم

 ۴- آقای سلیمان غفاری جوشقان – منشی اول

 ۵- آقای عیسی دانایی هژبر- عضو

۶- خانم طلعت رگبار – عضو – غایب

۷ – آقای شمسعلی شعبانیان – عضو– غایب

بازدیدها: 40

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا