مصوبات دوره پنجم

 

پیرو دعوتنامه شماره ۳۲۵ مورخه ۱۹/۶/۹۶ ، اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اسفراین در روز سه شنبه مورخه ۲۱/۶/۹۶ رأس ساعت ۲۰  با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر شورا با تلاوت قرآن کریم تشکیل و درخصوص تعیین شهردار ، پس از بحث و تبادل نظر در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای مسلم نوری در زمان تصدی شهرداری مجدداً ایشان به اتفاق آرا به عنوان شهردار اسفراین انتخاب گردید ، امید است که نامبرده با استعانت از پروردگار سبحان و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قراردادن عدالت گستری و خدمتگزاری صادقانه به آحاد مردم و با برنامه ریزی موثر برای رفع مشکلات و توسعه عمران شهری و هماهنگی با اعضای شورا و همکاری متقابل با مسئولین محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد و نیز خدمت رسانی شایسته به شهروندان محترم با رعایت کامل قانون شهرداریها و سایر قوانین و مقررات مربوطه کوشا و جدی باشند . توفیق ایشان را در ایفای کامل مسئولیت های محوله از درگاه ایزدمان آرزومندیم.

                                

 پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱/۷/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۹ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

   ۱-آقایان علیرضا حسین آبادی و شمسعلی شعبانیان به ترتیب به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر اسفراین در شورای اسلامی شهرستان انتخاب گردیدند.

۲-اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین به شرح ذیل به عنوان نمایندگان شورا جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیسیونهای شهرداری و استان انتخاب گردیدند:

۱- آقای ابراهیم بابایی – کمیسیون ماده پنج (استان)                      ۲- سرکار خانم طلعت رگبار- کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون ماده ۷۷

۳-آقای  عیسی دانایی – کمیسیون توافقات                                  ۴- آقای سلیمان غفاری –کمیسیون ماده صد

۵- آقای علیرضا حسین آبادی – کمیسیون معاملات                         ۶- آقای حسین عاقبتی راد- کمیته فنی (استان)

۷ – آقای شمسعلی شعبانیان – کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون ماده ۷

۳- در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر اسفراین :

 الف) کمیسیون فنی و عمران : آقایان : حسین عاقبتی راد، ابراهیم بابایی،علیرضا حسین آبادی ، عیسی دانایی، خانم طلعت رگبار

ب) کمیسیون برنامه و بودجه :آقایان : علیرضا حسین آبادی ،سلیمان غفاری، حسین عاقبتی راد، عیسی دانایی ، خانم طلعت رگبار

ج) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (ورزشی): آقایان :سلیمان غفاری ، علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی، شمسعلی شعبانیان ، خانم طلعت رگبار

د) کمیسیون خدمات و زیست شهری: آقایان : شمسعلی شعبانیان ، عیسی دانایی ، حسین عاقبتی راد،سلیمان غفاری ، خانم طلعت رگبار

ه )کمیسیون ترافیک و حمل و نقل: آقایان: شمسعلی شعبانیان ، علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی ،سلیمان غفاری ، حسین عاقبتی راد

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز چهارشنبه مورخ ۵/۷/۹۶ رأس ساعت ۴۰: ۱۲  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • پیرو بند ۱ مصوبه شماره ۱۴۸ مورخه ۲۱/۳/۹۶ شورای اسلامی شهر اسفراین با بند ۲ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (ورزشی) موافقت میگردد.
 • پیرو بند ۵ مصوبه شماره ۱۸۴ مورخه ۴/۴/۹۶ شورای اسلامی شهر اسفراین با بند مذکور موافقت گردید.
 • با نامه شماره ۱۴۹۹۶ مورخه ۳/۷/۹۶ با تعویض اختیار معاملات متوسط تا سقف پانصد میلیون ریال موافقت گردید.
 • نامه شماره ۷۹۱۲۸۶۰۷۲۳ مورخه ۴/۷/۹۶ مدیریت آموزش و پرورش اسفراین در خصوص نرخنامه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از تاریخ ۱/۱۰/۹۶ موافقت گردید.
 • نامه مورخه ۵/۷/۹۶ آقای مهدی نظرزاده پس از بررسی مدارک و ارائه با مبلغ پنج میلیون ریال                             موافقت گردید.
 • نامه مورخه ۶/۶/۹۶ آقای حسین عبدالهی در خصوص مرحوم حسن عبدالهی با توجه به اینکه نامبرده از جانبازان ۱۰% میباشد مقرر گردید فقط هزینه کفن و دفن دریافت گردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۵/۷/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 نامه شماره ۱۱۴۷/۱۷۰/۳۰۱/۵۲۹/زم مورخه ۱۲/۷/۹۶ ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین مطرح              با مبلغ پنج میلیون تومان معادل پنجاه میلیون ریال از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

 • تقاضای آقای ابراهیم نجاتی سرپرست تیم فوتبال ابومسلم شهرستان مطرح و با مبلغ پانصد هزارتومان معادل پنج میلیون ریال موافقت گردید.
 •  نامه شماره ۱۳۰۹۰مورخه ۹/۶/۹۶  شهــرداری محتــرم اسفراین در خصـــوص واگــذاری زمین به اداره گاز مــــطرح و مــورد  موافقت قرار گرفت.
 • مقرر گردید هزینه پروانه ساختمانی برای آقای حامد نظری با توجه به اینکه نامبرده تحت پوشش بهزیستی  مــی باشـد در حد تراکم محاسبه و موافقت و از قسمت جریمه ساختمانی تهاتر گردد.
 • تقاضای مورخه ۳۰/۶/۹۶ خانم وحدانی کوشکی مطرح و هزینه محاسبات پروانه ساختمانی به صورت بیست درصد نقدی و الباقی طی ۳۶ قسط ماهیانه موافقت گردید.
 • نامه شماره ۳/ک .ف.ع مورخه ۱۳/۷/۹۶ کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست صورتـــجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۴ صورتجلسه طبق نظریه کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۴/ک .ب.ب مورخه ۱۳/۷/۹۶ کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۳ صورتجلسه طبق نظریه کمیسیون موافقت گردید. 

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۲/۷/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۱۶۳۹۳ مورخه ۲۰/۷/۹۶ شهرداری اسفراین مطرح و برابر موارد و ایام الله های یاد شده در جلسه مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.
 • نامه شماره ۱۶۳۲۳ مورخه ۱۹/۷/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص واگذاری زمین به آقای علی نوعی مطرح و موافقت گردید.
 • تقاضای مورخه  ۲۳/۷/۹۶  آقای مصطفی باغی مطرح و با ۵۰% درصد تخفیف بابت هزینه قبر مادر خانم نامبرده موافقت گردید.
 • مقررگردید قراردادکارگرهای پیمانکاری شهرداری اسفراین تا پایان سال تمدید و به نحو احسن به کارگیری گردند.
 • نامه شماره ۱۶۳۲۴ مورخه ۱۹/۷/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص بیمه تکمیلی مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۷۹۱۲۹۲۰۰۱۰مورخه ۱۷/۷/۹۶ آموزش و پرورش اسفراین مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.
 • نامه شماره ۵/ک .ف.ا مورخه ۱۸/۷/۹۶ کمیسیون فرهنگی اجتماعی(ورزشی) شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست صورتـــجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۹ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲/ک .خ.ز مورخه ۱۷/۷/۹۶ کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۸ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید. 

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۹/۷/۹۶ رأس ساعت ۵۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 •  تقاضای مورخه ۲۴/۷/۹۶ آموزشگاه دخترانه فرزانگان دوره دوم متوسطه مطرح و مقررگردید پیاده روی جلوی مدرسه در دستور کار جهت مرمت آسفالت قرار گیرد و در صورت تامین قیر توسط آموزش و پرورش داخل محوطه دبیرستان نیز آسفالت شود.
 • نامه شماره ۷۹۱۲۹۸۱۳۷۰ مورخه ۲۹/۷/۹۶ آموزش و پرورش شهرستان اسفراین مطرح و با مبلغ ۴۰ میلیون ریال                 از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.
 • پیرو بند ۵ مصوبه شماره ۱۸۴ مورخه ۴/۴/۹۶ و بند ۲ مصوبه شماره ۳۸۹ مورخه ۶/۷/۹۶ شورای اسلامی شهراسفراین با توجه به اینکه زمین مذکور دو مرتبه به صورت مزایده جهت فروش آگهی شده است و کسی بجز مالک متقاضی نبوده است لذا با واگذاری زمین به مالک علی غلامی با قیمت پایه موافقت میگردد.
 • نامه شماره ۵/ک.ب.ب تاریخ ۲۴/۷/۹۶ کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست آن صورتـــجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۵ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۷۰۶۹ مورخه ۲۹/۷/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص نامگذاری پارک شهرک جانبازان مطرح و                    به نام بوستان ارمغان مالیات  موافقت گردید.
 • تقاضای مورخه ۲۶/۷/۹۶ آقای حسن سنگ سفیدی مطرح و مقرر گردید مبلغ ۳۰۰ هزارتومان کارکرد از طرف شهرداری  انجام گیرد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۳/۸/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۱۷۲۸۳ مورخه ۱/۸/۹۶ شهرداری محترم اسفراین مطرح و در خصوص افزایش نرخ کرایه ناوگان مسافربری   حمل و نقل درون شهری موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۷۸۸۵مورخه ۸/۸/۹۶ شهرداری محترم اسفراین مطرح و در خصوص هزینه ستاد اربعین                                   به مبلغ ۵۰ میلیون ریال از محل ماده ۱۷موافقت گردید.
 •  نامه شماره ۱۷۷۰۰ مورخه ۶/۸/۹۶ شهرداری محترم اسفراین درخصوص ارسال توافقنامه آقایان پوریا-علی اصغر                          و خانم پوران نوری و خانم حوریه محمدی واقع در خیابان امام رضا (ع) مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۸۵۶۴۲۶/۱ مورخه ۲/۸/۹۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) اسفراین در خصوص ذبح در کشتارگاه جهت اهداء گوسفند توسط خیرین به نیازمندان موافقت  و مقرر گردید مبلغ هزینه  از قرارداد پیمانکار کسر و توسط شهرداری               تامین گردد.
 • تقاضای مورخه ۳۰/۷/۹۶ خانم زهرا مهرزاده جهت قسطی نمودن پروانه ساختمانی نامبرده با دریافت ۲۰% درصد نقداً و الباقی طی ۲۰ قسط موافقت گردید.
 • نامه مورخه۹/۸/۹۶ آقای نصرت ملکی در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی نسبت به حل مشکل نامبرده اقدام نمایند.
 • مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به انتقال یکی از حسابهای فعال شهرداری را جهت خدمات به شهروندان در خصوص وام قرض الحسنه به بانک قرض الحسنه مهر سریعاً اقدام نمایند. ضمناً جهت معرفی وام قرض الحسنه از طریق شورای شهر انجام میگردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۰/۸/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۱۸۳۸۴ مورخه ۱۴/۸/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص درخواست صدور مجوز و تفاهم نامه  شهرداری واداره پست مطرح و به مدت ۵ماه     موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۳۹۲۵مورخه ۲۲/۶/۹۶ شهرداری اسفراین مطرح و با توجه به ضرورت ساماندهی سبزی فروشان و میوه فروشان سیار و تاکید فرمانداری بر این امر مقرر گردید تا مادامی که ۲۸ غرفه پیش بینی شده در توافقنامه آقایان مهدی و هادی اسماعیل زاده به عنوان بازار روز میوه و تره بار استفاده گردد و نیاز به تامین پارکینگ نمی باشد.
 • نامه شماره ۱۸۶۰۷ مورخه ۱۶/۸/۹۶ شهرداری اسفراین درخصوص ارسال توافقنامه ورثه مرحوم محمد حقانی پور و ورثه مرحوم علیرضا حقانی پور واقع در خیابان شهید فرومندی مطرح موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۸۶۱۸ مورخه ۱۶/۸/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص فوق العاده ایثارگری مطرح و مقرر گردید مطابق قانون اعمال گردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز دوشنبه مورخ ۱۳/۹/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۰۷صبح  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۰۱۶۳ مورخه ۸/۹/۹۶ شهرداری اسفراین مطرح و با مبلغ هشتصد هزار ریال معادل هشتاد هزار تومان           جهت تهیه و توزیع میوه شب چله برای کارکنان خود   موافقت گردید.
 • نامه مورخه ۵/۷/۹۶ سرکار خانم کبری اکبرپور زارع در خصوص افزایش فضا در رستوران پارک قائم مطرح و مقرر گردید اصول فنی طبق نظریه کارشناس شهرداری قسمت دفتر فنی مطرح ، بررسی و اقدام نمایند  موافقت گردید.
 • مقررگردید تخفیفات موضوع نامه قبلی شورا مورخه ۱۶/۷/۹۶ به شماره ۴۱۸ در خصوص افراد تحت پوشش    کمیته امداد بهزیستی جانبازان بالای ۲۵ درصد علاوه بر تخفیفات مندرج در دفترچه عوارض تخفیفات مصوبه مذکور نیز اعمال گردد.
 • تقاضای مورخه ۱۳/۹/۹۶ آقای شمسعلی شعبانیان عضو شورای اسلامی شهر اسفراین مطرح و مقرر گردید در خصوص ملک خانم رضایی بررسی و مساعدت گردد.
 • نامه شماره ۱۸۴۰۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص کمک به ستاد اربعین استان مطرح و                 موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۸/۹/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • پیرو بند ۲ مصوبه شماره ۵۳۰ مورخه ۲۱/۸/۹۶ شورای اسلامی شهر اسفراین با توجه به ضرورت ساماندهی                  سبزی فروشان و میوه فروشان سیار و تاکید فرمانداری بر این امر مقرر گردید تا مادامی که ۲۸ غرفه پیش بینی شده در توافق نامه آقایان اسماعیل زاده به عنوان بازار روز میوه و تربار استفاده گردد نیاز به تامین پارکینگ نمیباشد. ضمناً رعایت کلیه نکات ایمنی به عهده مالک می باشد .
 • نامه شماره ۱۴۲۵/۱/۴۱۲۷ مورخه ۱۶/۹/۹۶  فرمانداری محترم اسفراین در خصوص کمکهای نقدی و غیرنقدی به زلزله کرمانشاه با مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان  موافقت گردید .
 • درخواست مورخه ۲۰/۸/۹۶ خانم صغری مودت پور مورد بررسی و در خصوص بدهی هزینه های شهرداری با پرداخت اقساط ۳۰ ماهه موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۷  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۱۶۸۲ مورخه ۲۹/۹/۹۶ شهرداری اسفراین درخصوص مرمت کانال حفاری و تعیین قیمت مورد بررسی و با کلیات صورتجلسه موافقت گردید.
 • نامه شماره ۷/ک.ب.ب مورخه ۳۰/۹/۹۶ کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین  به پیوست صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۴ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۴/ک.ف.ع مورخه ۲۶/۹/۹۶ کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین  به پیوست صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۹ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۷۹۱۲۱۲۳۵۶۷۰ مورخه ۲۵/۹/۹۶ آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در خصوص مساعدت اردوی راهیان نور مورد بررسی و با مبلغ ۴۰ میلیون ریال   موافقت گردید. 
 • نامه شماره ۳۷۲ مورخه ۲۰/۹/۹۶ آموزشگاه شبانه روزی دخترانه امام رضا (ع) در خصوص کمک به دانش آموز نرگس سبحانی جهت عمل چشم مورد بررسی و با مبلغ ۲۰ میلیون ریال موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۵/۱۵۷۶/۲۳۴ مورخه ۲/۱۰/۹۶ اداره زندان اسفراین در خصوص افزایش قرارداد آسفالت از ۶۰۰تن به ۹۰۰ تن در صورت پرداخت هزینه ها از نظر شورا بلامانع و موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۹/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۶/ک.ب.ب مورخه ۱۸/۹/۹۶ کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهراسفراین به پیوست آن صورتجلسه مطرح و طبق نظرکمیسیون  موافقت میگردد.
 • مقرر گردید شهرداری محترم در خصوص ساختمانهایی که ساخت و ساز آنها به پایان رسیده و درخواست نامه یا پایانکار و یا پایانکارگرفته اند نیازی به فرستادن تامین اجتماعی جهت بیمه کردن اضافه بنا را ندارند موافقت  گردید.
 • نامه شماره ۲۲۴۲۰ مورخه ۷/۱۰/۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تغییر خسارت پرداختی به آقای محمد نقی تقی زاده قهرمانلو برابر توافقنامه مطرح موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۳۰: ۱۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۲۸۲۹۹۶/۱ مورخه ۱۸/۹/۹۶ اداره محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) اسفراین مطرح و مقرر گردید شهرداری یک مینی بوس یا تاکسی و یا ون به آن مسیر اختصاص دهد.
 • نامه شماره ۲۲۵۷۰ مورخه ۱۰/۱۰/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص توافقنامه آقای عباس شکوری به وکالت از طرف ورثه علی اصغر قلیچی واقع در بلوار مدرس مورد بررسی و موافقت گردید.
 • تقاضای مورخه ۱۲/۱۰/۹۶ آقای علی حسین پور دیرانلو مورد بررسی و مقرر گردید شهرداری یک پروانه ساختمانی در حد تراکم حداکثر ۱۲۰مترمربع با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نامبرده موافقت  گردید.
 • پیرو بند ۴ مصوبه شماره ۴۴۶ مورخه ۲۳/۷/۹۶ شورای اسلامی شهر اسفراین مقرر گردید قرارداد کارگری های پیمانکاری تا پایان سال تمدید و به نحو احسن به کارگیری گردند.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۸ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۳۳۸۶ مورخه ۱۹/۱۰/۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص صورتجلسه توافق با دانشکده علوم پزشکی اسفراین بابت رعایت پخی دو گذر طالقانی و باهنر مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۳۲۵۷ مورخه ۱۸/۱۰/۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص واگذاری زمین به خانمها غفوری از اراضی واگذاری آقای آلبالویی واقع در میدان کشوری مطرح و موافقت گردید.
 • درخواست خانم شهربانو شایقی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نامبرده از خانواده مستضعف می باشد با نظر ایشان در خصوص رایگان نمودن هزینه کفن و دفن مرحوم پدرشان مطرح و موافقت گردید.
 • پیرو بند ۳ مصوبه شماره ۶۴۳ مورخه ۳/۱۰/۹۶ شورای اسلامی شهر اسفراین و بند ۶ کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین در خصوص توافقنامه خانمها علیمحمدی و قرارداد شهرداری مطرح و موافقت  گردید.
 • نامه شماره ۲۳۹۵۴ مورخه ۲۶/۱۰/۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص واگذاری خدمات شهری و قسمتی از فضای سبز با رعایت ضوابط و مقررات قانونی موافقت میگردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ رأس ساعت ..: ۱۸                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۲۰۵۶  مورخه ۳/۱۰/۱۳۹۶ شهرداری محترم اسفراین  موضوع تعرفه عوارض محلی پیشنهادی                         سال ۱۳۹۷  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ رأس ساعت ..: ۱۹                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۴۸۶۵  مورخه ۷/۱۱/۱۳۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص واگذاری زمین به                                  آقای پرویز عبدالوهابی واقع در خیابان شهید باهنر مورد بررسی و با واگذاری زمین به نامبرده برابر صورتجلسه  موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۴۳۱۸ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص راه اندازی کارواش در ترمینال مسافربری به آقای جواد جباری مورد بررسی و موافقت گردید.
 • درخواست آقای رمضان قدردانی در جلسه مطرح و با الباقی مبلغی که نامبرده به شهرداری بدهکار می باشد و از آنجایی که ایشان مدت مدیدی از شهرداری طلب داشته اند با تمدید چک ایشان تا پایان سال ۹۷                       موافقت گردید.
 • مقرر گردید شهرداری محترم اسفراین جهت بخشودگی مبلغ ۱۰۰ هزارتومان از بابت حق ورودی تاکسی تخفیف و الباقی به صورت نقدی به مبلغ ۱۵۰ هزارتومان از آقای ابراهیم عابدی دریافت گردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ رأس ساعت ..: ۱۹                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱-  نامه شماره ۸/ک.ب.ب  مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۹۶  کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین به پیوست آن صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۳ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.

 • نامه شماره ۲۵۸۹۵ مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص فروش اسناد خزانه مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۹/ک.ب.ب مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۶  کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین به پیوست آن صورتجلسه مطرح و طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۷۶۲/۶۴/ص/۴۲ مورخه ۹/۱۱/۱۳۹۶ اداره ورزش و جوانان شهرستان اسفراین مطرح و با                              مبلغ دو میلیون تومان کمک از ماده ۱۷ شهرداری بلامانع و  موافقت گردید.
 • درخواست مورخه ۲۰/۱۰/۹۶ هیات جوانان و کانون مسجد امام حسن مجتبی (ع) در جلسه مطرح و با پرداخت                           یک میلیون تومان از ماده ۱۷ شهرداری    موافقت گردید.
 • نامه شماره ۵/۳۰۱/۵۲۹/زم مورخه ۷/۱۱/۱۳۹۶ فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین تربیت بدنی پایگاه انصار مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از ماده ۱۷ شهرداری   موافقت گردید.
 • نامه شماره ۸۰۶/۷۳/ص/۴۲ مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ اداره ورزش و جوانان شهرستان اسفراین مطرح و با                              پرداخت  مبلغ یک میلیون تومان جهت تیم کبدی بانوان از محل ماده ۱۷ شهرداری  موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۵/۱۲/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۹                                     در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۵/ک.ف.ع مورخه ۵/۱۲/۹۶ کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین به پیوست آن صورتجلسه مطرح و طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۴۳۵۸ مورخه ۱/۱۱/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص توافقنامه ورثه مرحوم حسین فیاض واقع در خیابان طالقانی ،۱۲ متری فرهنگیان مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۴۴۶۹ مورخه ۲/۱۱/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص واگذاری زمین به آقای حسین امانزاده مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۶۴۶۵ مورخه ۲۴/۱۱/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص واگذاری زمین موقوفه ادریسیان واقع در ۲۴ متری بعثت مطرح و موافقت گردید.
 • با تقاضای مورخه ۲۹/۱۱/۹۶ آقای احمد رحیمی در جلسه مطرح و با صدور پروانه رایگان در زمین قولنامه ای از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۹                                     در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره گ ۴۰/۳۲۰/۲۶۶۶۸ مورخه ۱۲/۱۲/۹۶ شرکت محترم گاز استان خراسان شمالی مطرح و با                 دریافت مبلغ دو میلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان بابت صدور پروانه و مازاد آن تخفیف جهت جذب سرمایه گذاری در شهر موافقت میگردد.
 • درخواست مورخه ۵/۱۲/۹۶ سرکار خانم سمانه سدیدی مدیریت محترم سفیران مهربانی در خصوص کمک به افراد مستمند و تحت پوشش مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از محل ماده ۱۷ مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۷۳۱۱ مورخه ۵/۱۲/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص آقای نصرتی بابت فاکتوری که در سنوات قبل بوده مطرح و با پرداخت آن موافقت گردید.
 • درخواست مورخه ۹/۱۲/۹۶ آقای محمد اکبرنیا در جلسه مطرح و با توجه به بررسی کل پرونده و همچنین برداشت زمین توسط کارشناس شورا و همچنین گذرهای موجود و مشکلات پیش آمده در خصوص این زمین برای نامبرده با واگذاری ۲۴ متر زمین از الباقی زمین که قبلا ۲۰۰ متر به نامبرده واگذار گردیده و فروخته شده به صورت رایگان به نامبرده مطرح و موافقت گردید. ضمناً در آینده چنانچه زمینی مازاد باشد متعلق به شهرداری می باشد.
 • نامه شماره ۶/ک.ف.ا مورخه ۹/۱۲/۹۶ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (ورزشی) (شورای نامگذاری) شورای اسلامی شهر اسفراین به پیوست آن صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱-۲-۳-۵-۶ طبق نظر کمیسیون موافقت ضمناً در خصوص بند ۶ قرارداد به شورا جهت تصویب نهایی ارسال و با بند ۴ در خصوص نامگذاری پارک محله شهید صالحی به عنوان پارک محیط بان  موافقت گردید .
 • نامه شماره ۲۵۶۹۲ مورخه ۱۵/۱۱/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص تعهد نامه حسن انجام کار ناوگان باربری و مسافربری درون شهری مطرح و موافقت گردید.
 • درخواست ۱۲/۱۲/۹۶ آقای علی اکبریان در خصوص مکانیزه معاینه فنی خودرو و واگذاری زمین به نامبرده در جلسه مطرح و با واگذاری زمین طبق ضوابط و مقررات مالی از طریق مزایده موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ رأس ساعت ۰۰: ۱۹                                     در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۱/۲۷۸/۳۰۱۵مورخه ۱/۸/۹۶ اداره محترم پست اسفراین در خصوص واگذاری تشکیل پرونده و توزیع پروانه های تاکسیرانی با شهرداری اسفراین تا مورخه ۳۱/۶/۱۳۹۷ موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۵۷۵ مورخه ۱۵/۱۲/۹۶ مرکز (خانه کودکان و نوجوانان امام حسن (ع) )مورد بررسی و با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از محل ماده ۱۷ پرداخت و بلامانع است .
 • نامه شماره ۳۸۰-۲۰۸ مورخه ۲۱/۱۱/۹۶ انجمن حمایت از زندانیان اسفراین در خصوص کمک مالی مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان موافقت گردید. ضمناً پرداختی از محل ماده ۱۷ باشد.
 • نامه شماره ۲۸۵۳۶ مورخه ۱۹/۱۲/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص نامگذاری بلوار به نام  شهید مدافع حرم توفیقیان مطرح و با هماهنگی خانواده نامبرده موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۸۶۱۷ مورخه ۱۹/۱۲/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص هزینه جوایز به قاریان قرآن مطرح و   موافقت گردید.
 • با نامه شماره ۸۶۵/۷۱/۱۳/۴۲ مورخه ۱۹/۱۲/۹۶ اداره ورزش و جوانان شهرستان اسفراین در خصوص کمک به تیم هندبال بانوان با مبلغ پانصد هزارتومان از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۶۱۵۷ مورخه ۱۸/۷/۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص پرداخت حق ماموریت شهردار تا یک ماه مازاد بر ماموریت قانونی نامبرده مطرح و موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱/۲/۹۷ رأس ساعت ..: ۲۰                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۱۲۰۲  مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۷ شهرداری اسفراین در خصوص هزینه های روز کارگر سال ۹۷ مورد بررسی و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۸۸۸۹ تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص مجوز فروش زمین به آقای علی اکبر محمدی وحید مورد بررسی و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۲۷۸۰۳ مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص ارسال پیش نویس قرارداد یکپارچه سازی سامانه تاکسیرانی به صورت ۶ ماهه آزمایشی از زمان عقد قرارداد و با کاهش ۲۰% درصد مبلغ پیشنهادی هزینه خدماتی                  موافقت گردید.
 • نامه شماره ۸۶۶ مورخه ۲۳/۱/۱۳۹۷ شهرداری اسفراین در خصوص تقاضای آقای امین جوان کیان با صدور یک فقره پروانه مسکونی رایگان در حد تراکم موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۸/۲/۹۷ رأس ساعت ..: ۲۰                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۷۸۱۷  مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۶ شهرداری اسفراین در خصوص تصویب قیمت های پیشنهادی کلاس های فرهنگسرا در سال ۹۷ مطرح و  موافقت گردید . ضمناً مقرر گردید گزارش سه ماه به طور کامل به شورا ارسال و در خصوص پرسنل شهرداری و خانواده ایشان چنانچه غیبت نموده ۵۰% درصد هزینه ها از حقوق ایشان کسر گردد.
 • نامه شماره ۱۶۲۵مورخه ۲/۲/۱۳۹۷ شهرداری اسفراین در خصوص تفویض اختیار به شهردار هزینه کرد مواد ۱۶و۱۷ بودجه شهرداری با مبلغ ۷۰ میلیون تومان در اختیار شهردار موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۷۰/۳۰۱/۵۲۹/زم مورخه ۳/۲/۱۳۹۷ ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین مورد بررسی و با پرداخت مبلغ دو میلیون تومان از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱/ک.ف.ع مورخه ۵/۲/۱۳۹۷ کمیسیون فنی وعمران شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست آن صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱و۲ طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱۱۹۰ مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۷ شهرداری اسفراین در خصوص عوارض محلی از بانکها برابر ضوابط مطرح و بجز صندوق های قرض الحسنه (از پرداخت عوارض ذکرشده در نامه معاف می باشد) الباقی موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۱۵/۲/۹۷ رأس ساعت ..: ۲۰  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۴۶۱  مورخه ۱۰/۲/۱۳۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تقاضای ورثه مرحوم محرابی مورد بررسی و  موافقت گردید .
 • نامه شماره ۲۳۳۴ مورخه ۱۰/۲/۱۳۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص مجوز فروش زمین به  آقای هانی قربانزاده مطرح و مورد بررسی و موافقت گردید.
 • با تقاضای مورخه ۷/۱/۹۷ آقای داود لعل سازگار رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان اسفراین مطرح و با مبلغ  پانصد هزار تومان از محل ماده ۱۷ موافقت  و پرداخت گردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۷ رأس ساعت ..: ۲۱                                    در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۷۷۸  مورخه ۱۶/۲/۱۳۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص کمک به همایش پیاده روی                   روز جانباز بحساب بنیاد شهید و امور ایثارگران با مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان                                                     از محل ماده ۱۷ مطرح  و  موافقت گردید .
 • نامه شماره ۱۶۰۸ مورخه ۲/۲/۱۳۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص درخواست افزایش نرخ کرایه ناوگان مسافربری حمل و نقل درون شهری مورد بحث بررسی و موافقت گردید. با تغییرات در دو ردیف ۶ مسیر میدان امام خمینی (ره) تا انتهای شهرک جانبازان و با کسر ردیف ۱۱ میدان امام خمینی و چهار راه ۲۲ بهمن تا پایانه مسافربری و با کسر با نرخ ۹۰۰۰ریال مخالفت و با اصلاح ۸۰۰۰ ریال در سال ۹۷

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۵/۳/۹۷ رأس ساعت ..: ۱۳  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۵۶/۱۱/۹۷۱ مورخه ۱۹/۱/۹۷  شرکت  آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در خصوص تبصره ۳ فاضلاب اسفراین مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و موافقت گردید.

 ۱- در خصوص بند الف : مقرر گردید از کلیه متقاضیان جدید انشعاب فاضلاب در بخش خانگی به ازای هر واحد ۲ میلیون ریال و در بخش غیر خانگی ۲۰۰ هزار ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی اتخاذ گردد .

۲- بند ب : برابر جدول ذیل به تناسب آب مصرف شده هر واحد در قالب تبصره ۳ از کلیه مشترکین فاضلاب در بخش خانگی درج در قبوض دریافت گردد.

بازه مصرف هر واحد (لیتر درماه) سهم تبصره ۳ نسبت به مازاد(ریال به ازای هر لیتر) بازه مصرف هر واحد (لیتر درماه) سهم تبصره ۳ نسبت به مازاد (ریال به ازای هر لیتر)
۵۰۰۰    X     ۰ ۰ صفر ۳۰۰۰۰   X     ۲۵۰۰۰ ۳
۱۰۰۰۰   X     ۵۰۰۰ ۱ ۳۵۰۰۰  ›  X      ۳۰۰۰۰ ۴
۱۵۰۰۰    X     ۱۰۰۰۰ ۱٫۲ ۴۰۰۰۰   X      ۳۵۰۰۰ ۵
۲۰۰۰۰    X      ۱۵۰۰۰ ۱٫۵ ۵۰۰۰۰    X      ۴۰۰۰۰ ۶
۲۵۰۰۰  ›  X      ۲۰۰۰۰ ۲ X     ۵۰۰۰۰ ۷

 

۳-بند ج : از کلیه مشترکین فاضلاب در بخش غیر خانگی یک هزار ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در قالب تبصره ۳ از طریق در ج در قبوض دریافت گردد.

۴- بند د خذف گردد.

۵- بند   : کلیه فضاهای اصلی مساجد حسینیه ها موسسات قرآنی- دارالقرآن و حوزه های علمیه پارک جنت و گلزار شهدا امام زاده ها خانواده های محترم شهدا- جانبازان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی مراکز نگهداری ایتام و افراد بی سرپرست –   گرمابه شهرداری و مراکز شبانه روزی معلولان برای یک بار از پرداخت مبلغ تبصره ۳ فروش انشعاب فاضلاب معاف می باشند.

 

 • نامه شماره ۱/ک.ف.ا مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۷ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (ورزشی) (شورای نامگذاری ) شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست آن صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱ الی ۹ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون موافقت گردید.
 • نامه شماره ۱/ک.ب.ب مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۷ کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین و پیوست آن صورتجلسه مطرح و با  بندهای ۱ الی ۵ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون با تغییرات ذیل موافقت گردید.
 • بند ۱: در خصوص بند ب تعرفه نگهداری ((شترمرغ و سلاخی و حمل آن به ازای هر شترمرغ بابت سلاخی ۳۵۰ هزار ریال و بابت حمل و نقل آن ۱۵۰ هزار ریال مقرر گردید اخذ گردد.
 • در خصوص بند ۲ کمیسیون برنامه و بودجه مقرر گردید از اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین در خصوص فروش و یا تبدیل به احسن نمودن لوازم مازاد نیاز شهرداری و اسقاطی دو نفر نماینده از شورای اسلامی شهر اسفراین حضور داشته باشند.

۴- در خواست مورخه ۵/۳/۹۷  اهالی خیابان نواب مطرح و با توجه به تقاضای ساکنین و کسبه خیابان نواب مبنی بر بازگشایی خیابان برای ماشینها مطرح و                   مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت و مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه شورای ترافیک توسط رئیس محترم شورا اقدام گردد  و در صورت امکان جلسه در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روزیکشنبه مورخ ۲۷/۳/۹۷ رأس ساعت : ۰۸  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۲۳۴۱ مورخه ۱۰/۲/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص جبران خسارت به آقای اسداله محمدی مطرح و  موافقت گردید .
 • با تقاضای آقای مجتبی رمضانی مورخه ۲۹/۱/۹۷ درخصوص بخشش هزینه حفاری از محل ماده ۱۷  موافقت گردید.
 • نامه شماره ۰۱۳/۴۲۵/۲۳۴ مورخه ۹/۳/۹۷ دبیر ستاد برگزاری جشن گلریزان و رئیس اداره زندان اسفراین مطرح و با پرداخت                   دو میلیون تومان موافقت کهیک میلیون تومان شورای اسلامی شهر اسفراین و یک میلیون تومان شهرداری اسفراین پرداخت نمایند.ضمناً از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد.
 • نامه شماره ۴۲۶۵ مورخه ۳۰/۲/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تشویق آقای داود لعل سازگار با مبلغ نیم سکه بهار آزادی موافقت گردید.
 • نامه شماره ۶۳۵۲ مورخه ۲۲/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین جهت اجاره سوییت در سواحل شمالی مطرح و موافقت گردید.  ضمناً نماینده شورای جهت گرفتن محل مکان مورد نظر حضور داشته باشد.
 • نامه شماره ۵۵۸۲ مورخه ۱۲/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص پیش نویس قرارداد فروش آسفالت و پخش و کوبیدن آسفالت با شرکت تیراژ مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۴۹۵۵ مورخه ۵/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین مطرح و با مجوز فروش زمین به متراژ ۴۸ سانتی مترمربع مازاد بر واگذاری شهرداری به آقایان فرامرز غلامی و مرتضی خوش اندام موافقت گردید.
 • درخواست آقای ابوالفضل قدرتی مورخه ۱۹/۳/۹۷ در خصوص کمک به برپایی محفل انس با قرآن مطرح و با مبلغ پانصد هزارتومان از محل ماده ۱۷ موافقت گردید .
 • نامه شماره ۴۲۱۱ مورخه ۲۹/۲/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص مجوز فروش زمین به آقای سید نبی اله رحیمی موافقت گردید .
 • درخواست سرکار خانم فاطمه عنبریان مورخه ۲۷/۳/۹۷ درخصوص واگذاری یک قطعه قبر با توجه به فوت مرحوم محمد صفامنصوری و ازآنجایی که اعضای بدن مرحوم جهت کالبد شکافی و اهدا به دانشکده علوم پزشکی داده شده با واگذاری به صورت رایگان جهت تسکین بازماندگان آن مرحوم موافقت گردید .
 • نامه مورخه ۲۹/۲/۹۷ خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر اسفراین در خصوص پیش نویس بودجه شورای اسلامی شهر در سال ۹۷ مطرح و با کلیات آن موافقت گردید.

 

پیرو دعوت قبلی ، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲/۴/۹۷ رأس ساعت : ۲۰  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 • نامه شماره ۶۳۴۹ مورخه ۲۲/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقای سید محمد حسینی واقع در                   خیابان نواب مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۶۳۴۵ مورخه ۲۲/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقایان حسین سلیمانی و اسماعیل قدیری واقع در ۲۴ متری کمربند شمالی خیابان امام رضا مطرح و موافقت گردید.
 • نامه شماره ۶۷۶۲ مورخه ۲۸/۳/۹۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تکمیل یادمان شهدای گمنام مطرح و از محل پروژه پارک قائم که در پروژه های عمرانی می باشد تامین اعتبار و موافقت گردید.
 • درخواست هیات جوانان عاشورایی رایت العباس اسفراین مورخه ۲۸/۳/۹۷ مطرح با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان موافقت گردید.
 • درخواست هیات محبان الزهرا (س) اسفراین شماره ۶/ه/م مورخه ۲۹/۳/۹۷  مطرح و با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان موافقت گردید.

درخواست خانم معصومه حیدری  مورخه ۲۹/۳/۹۷  مطرح  و با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان موافقت گردید.

بازدید: 36